Acord de treball 

 

Aquest document, que consta de una pàgina, estableix els terminis per a el TREBALL FOTOGRÀFIC(1) en el que participa LA MODEL(2), EL FOTÒGRAF(3), .
A                              ,a dia de                                          ,la MODEL(2), EL FOTÒGRAF(3) i ALTRES(4).

 

1.Manifesten la voluntat, compromís i conformitat per la realització del treball fotogràfic(1).

2. Manifesten que EL FOTÒGRAF(3) es compromet a realitzar el TREBALL FOTOGRÀFIC(1) especificat, complint el plaç i horaris aplicables.

3.Manifesten que el/la MODEL(2) es compromet a abonar a EL FOTÒGRAF(3) la retribució convinguda i en el plaç especificat per al TREBALL FOTOGRÀFIC(1).

4.Manifesten que, en cas de ser el/la MODEL (2) menor a la data de firma de aquest document, el pare, mare o tutor legal actuen en la seva representació assoleixen les responsabilitats que desprenen d'aquest acord.

5.Es declaren en plena posesio de les seves facultats mentals i diuen entendre íntegrament el contingut i naturalesa de aquest document i que estan de acord amb tots els seus punts, que ho firmen per lliure decisió, pròpia voluntat i sense que ningú adreci  forces ni coacció o intimida-ment de cap mena.

6.La MODEL(2) autoritza al FOTÒGRAF(3) la difusió, exhibició, cessió i venda de qualsevol de les fotografies realitzades en l'esmentada sessió podent EL FOTÒGRAF publicar-les en llibres, revistes, pàgines webs, exposicions, concursos, etc. sense coompensación monetària addicional per a LA MODEL(2) i sense previ avís, sempre que aquesta difusió, exhibició i venda es realitzi en un context creatiu-artístic-fotogràfic.

           

la model (2) cedeixa la empresa (3) els drets de imatge relatius a les fotografies i gravacions en les que apareix realitzades durant el treball fotogràfic (1), única ment per als fins i sota les condicions que s'hi especifiquen a continuació marcades amb la casella “si”:


-Publicacions en mitjans de comunicació de qualsevol estil     Si      No

-Venta a terceres persones físiques o jurídiques.                   Si      No

-Publicació únicament en els mitjans o edicions:                    Si      No


-Publicacions a tots els països del mon.                                Si      No

-Publicacions només als països:                                           Si      No  

-Publicació per un període il·limitat de temps:                       Si      No

-Publicació només durant un període de temps.                     Si      No

 

 

7. la Model(2) no rebrà cap remuneració.

8.L'obra realitzada quedarà en propietat del FOTÒGRAF(3) comprometent-se aquest a lliurar a la MODEL una selecció del treball realitzat amb un mínim de 10-15-20-30……… fotografies.

11.Els negatius / targetes de memòria/suports quedaran en poder del FOTÒGRAF(3) qualsevol còpia o ampliació que interessi a la MODEL(2) d'una fotografia presa en la sessió requerirà nou acord entre les parts (o bé es pagarà al preu de….).
12.EL FOTÒGRAF(3) és compromet amb la MODEL(2) a retribuir amb el 25% dels beneficis en cas de venta de qualsevol exemplar, cedint aquesta els drets d'imatge al professional en qüestió.

13.LA MODEL(2) es compromet a no efectuar cap tipus de còpia, fotocòpia o reproducció de les fotografies que se li lliurin sense comptar amb l'exprés consentiment del FOTÒGRAF(3).

 Manifesten que ALTRES(4) es compromet a realitzar el TREBALL FOTOGRÀFIC(1) especificat, complint el plaç i horaris aplicables.

 

 

treball fotogràfic(1)

 

es tracte la realització del treball fotogràfic consistent en :

 

durant els dies i hores:

treball localitzat:
es tracte una contraprestació per al FOTÒGRAF(3) de :              

que serà satisfeta per l'empresa(2) en un plaç no superior a


El/LA MODEL(2)

 

Nom i cognoms:

DNI/NIF

Firma

 

Pare, mare, o tutor legal

 

Nom i cognoms

DNI/NIE

Firma

 EL FOTÒGRAF (3)

 

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Firma


 

 

ALTRES(4) A

 

Nom i cognoms:
rao social:

DNI/NIF:

Firma:

 

 

es tracte la realització del treball fotogràfic consistent en :

 

es tracte una contraprestació per a ALTRES(4) de :                

que serà satisfeta per LA MODEL(2) en un plaç no superior a

 

ALTRES(4) B

 

Nom i cognoms:
rao social:

DNI/NIF:

Firma:

 

 

es tracte la realització del treball fotogràfic consistent en :

 

es tracte una contraprestació per a ALTRES(4) de :                

que serà satisfeta per LA MODEL(2) en un plaç no superior a

 

 

ALTRES(4) C

 

Nom i cognoms:
rao social:

DNI/NIF:

Firma:

 

 

es tracte la realització del treball fotogràfic consistent en :

 

es tracte una contraprestació per a ALTRES(4) de :                

que serà satisfeta per LA MODEL(2) en un plaç no superior a


Contracte sessió fotogràfica/vídeo de col·laboració

 
D'una part (nom, domicili i DNI de la model/tutor legal) ..............................................D'ara endavant referida com LA MODELO.

--D'una altra part (Dídac Sabatés Zanuy, taulí 131 esc A 5º 2ª 47165019T) DSZ. D'ara endavant referit com el FOTÒGRAF.

 

-INTERVENEN Ambdues parts en nom i dret pròpia reconeixent-se la capacitat necessària per atorgar el present document i, a aquest efecte, EXPOSEN que el FOTÒGRAF està interessat a realitzar a la MODEL una sèrie de fotografies/video de col·laboració i LA MODEL accepta posar per al primer.

 

Que per regular les relacions entre les parts, ambdues parts subscriuen el present contracte de CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE que queda sotmès als següents PACTES:


PRIMER: La MODEL accepta posar pel FOTÒGRAF durant una sessió que tindrà lloc el dia………………………………..


SEGON La MODEL autoritza al FOTÒGRAF la difusió, exhibició, cessió i venda de qualsevol de les fotografies realitzades en l'esmentada sessió podent EL FOTÒGRAF publicar-les en llibres, revistes, pàgines webs, exposicions, concursos, etc. sense coompensación monetària addicional per a LA MODEL i sense previ avís, sempre que aquesta difusió, exhibició i venda es realitzi en un context creatiu-artístic-fotogràfic.


TERCER: la Model no rebrà cap remuneració per la col·laboració.
QUARTA: L'obra realitzada quedarà en propietat del FOTÒGRAF comprometent-se aquest a lliurar a la MODEL una selecció del treball realitzat amb un mínim de 10-15-20-30……… fotografies.


CINQUENA: Els negatius / targetes de memòria/suportis quedaran en poder del FOTÒGRAF qualsevol còpia o ampliació que interessi a la MODEL d'una fotografia presa en la sessió requerirà nou acord entre les parts (o bé es pagarà al preu de….).
SISENA: EL FOTÒGRAF és compromet amb la MODEL a retribuir amb el 15% dels beneficis en cas de venta de qualsevol exemplar, cedint aquesta els drets d'imatge al professional en qüestió.


LA MODEL es compromet a no efectuar cap tipus de còpia, fotocòpia o reproducció de les fotografies que se li lliurin sense comptar amb l'exprés consentiment del FOTÒGRAF.


I per deixar-ne constància i faci efecte, signen el present document per duplicat i a un sol efecte en…………

 

              MODEL                                                          FOTÒGRAF                                


CONTRACTE PER UN BOOK O SESSIÓ FOTOGRÀFICA/VÍDEO.REUNITS:

D'una part  (nom, domicili i DNI de la modelo/tutor legal) ........................................................... D'ara endavant referida com LA MODEL.

D'una altra part Dídac Sabatés Zanuy, 47165019T. D'ara endavant referit com el FOTÒGRAF .

INTERVENEN

Ambdues parts en nom i dret pròpia reconeixent-se la capacitat necessària per atorgar el present document i, a aquest efecte,

EXPOSEN

I.- Que LA MODEL està interessada a encarregar a FOTÒGRAF  la realització d'un àlbum de retrat o book fotogràfic/vídeo.

II.- Que EL FOTÒGRAF accepta aquest encàrrec

III Que per regular les relacions entre les parts, els aquí signatari subscriuen el present contracte d'ARRENDAMENT DE SERVEIS I CEsSIÓ DE DRETS D'IMATGE que quedarà sotmès als següents PACTES

PRIMER: EL FOTÒGRAF es compromet a realitzar un Book fotogràfic a la MODEL que consistirà en diverses fotografies en blanc i negre o color de la grandària, qualitat i característiques que EL FOTÒGRAF decideixi.

SEGUNDO: Els treballs es realitzaran en el plató/parc/ platja situat en………….

TERCER: Els honoraris del fotògraf es fixen en la quantitat de……………. Les despeses de post producció del book tals com a material sensible, paper, revelat, cartolines, etc. aniran a càrrec de la MODEL.

QUART: LA MODEL cedeix al FOTÒGRAF els drets d'imatge del book. En conseqüència, EL FOTÒGRAF podrà difondre, exhibir, cedir o vendre el book o qualsevol de les seves fotografies amb les condicions que tingui per convenient sense que LA MODEL tingui dret a exigir compensació monetària alguna. A aquest efecte, LA MODEL autoritza expressament al FOTÒGRAF a difondre aquestes fotografies en qualsevol revista, exposició, associació, pàgina web, etc. que EL FOTÒGRAF .tingui per convenient.

CINQUENa: L'obra realitzada quedarà en propietat del FOTÒGRAF comprometent-se aquest a lliurar a la MODEL una còpia del book amb un mínim de 10-15-20-30 (....) fotografies.

SEXTA: Els negatius / targetes de memòria/suportis quedaran en poder del FOTÒGRAF i qualsevol còpia o ampliació que interessi a la MODEL d'una fotografia presa en la sessió requerirà nou acord entre les parts (o bé es pagarà al preu de….).

 

SETENA: EL FOTÒGRAF es compromet amb la MODELO a retribuir amb el 15% dels beneficis en cas de venda de qualsevol exemplar, cedint aquesta els drets d'imatge al professional en qüestió.

LA MODEL es compromet a no efectuar cap tipus de còpia, fotocòpia o reproducció de les fotografies que se li lliurin sense comptar amb l'exprés consentiment del FOTÒGRAF.

I per deixar-ne constància i faci efecte, signen el present document per duplicat i a un sol efecte en…………


       MODEL/TUTORS LEGALS                                             FOTÒGRAF


SESSIÓ DE NU ARTÍSTICA

 (aquí molta cura en el que es signa)

D'una part (nom, domicili i DNI de la model/tutor legal) ............................................................................. D'ara endavant referida com LA MODELO.---
D'una altra part (Dídac Sabatés Zanuy, taulí 131 esc A 5º 2ª 47165019T) DSZ. D'ara endavant referit com el FOTÒGRAF.---
INTERVENEN
Ambdues parts en nom i dret pròpia reconeixent-se la capacitat necessària per atorgar el present document i, a aquest efecte,
EXPOSEN
Que el FOTÒGRAF està interessat a realitzar a la MODEL una sèrie de fotografies/video de NU ARTÍSTIC i LA MODEL accepta posar per al primer.
Que per regular les relacions entre les parts, ambdues parts subscriuen el present contracte de CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE que queda sotmès als següents PACTES:


PRIMER: La MODEL accepta posar pel FOTÒGRAF durant una sessió que tindrà lloc el dia………………………………..
 

 

SEGON La MODEL autoritza al FOTÒGRAF la difusió, exhibició, cessió i venda de qualsevol de les fotografies realitzades en l'esmentada sessió podent EL FOTÒGRAF publicar-les en llibres, revistes, pàgines webs, exposicions, concursos, etc. sense coompensación monetària addicional alguna para LA MODEL i sense previ avís, sempre que aquesta difusió, exhibició i venda es realitzi en un context creatiu-artístic-fotogràfic.
 

 

TERCER: Els honoraris de la MODEL es fixen en la quantitat de…………
 

 

QUARTA: L'obra realitzada quedarà en propietat del FOTÒGRAF comprometent-se aquest a lliurar a la MODEL una selecció del treball realitzat amb un mínim de 10-15-20-30……… fotografies.
 

 

CINQUENA: Els negatius / targetes de memòria/suportis quedaran en poder del FOTÒGRAF qualsevol còpia o ampliació que interessi a la MODEL d'una fotografia presa en la sessió requerirà nou acord entre les parts (o bé es pagarà al preu de….).
 

 

SISENA: EL FOTÒGRAF és compromet amb la MODEL a retribuir amb el 15% dels beneficis en cas de bena de qualsevol exemplar, cedint aquesta els drets d'imatge al professional en qüestió.

 

LA MODEL es compromet a no efectuar cap tipus de còpia, fotocòpia o reproducció de les fotografies que se li lliurin sense comptar amb l'exprés consentiment del FOTÒGRAF.

 

I per deixar-ne constància i faci efecte, signen el present document per duplicat i a un sol efecte en…………

                     MODEL                                         FOTÒGRAF

Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796