Descarga
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_autor
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_autor
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_autor.j
Imagen JPGE 1.8 MB
Descarga
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen_y_de_autor_para_trabajos_fotograficos_de_intercambio
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen_y_de_autor_para_trabajos_fotograficos_de_intercambio
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen_
Imagen JPGE 2.2 MB
Descarga
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen
acuerdo_de_cesion_de_derechos_de_imagen.
Imagen JPGE 2.0 MB
Descarga
acuerdo_de_trabajo
acuerdo_de_trabajo con empresa
acuerdo_de_trabajo.jpg
Imagen JPGE 2.0 MB

contracte per agencia de viatges

REUNITS:
D'una part............................................................................................................................................................(nom, domicili i NIF agència )

D'ara endavant referida com L'AGÈNCIA
D'una altra part (Dídac Sabatés Zanuy. Taulí 131 esc A 5º 2ª Sabadell ). D'ara endavant referit com el FOTÒGRAF.
INTERVENEN
Ambdues parts en nom i dret pròpia reconeixent-se la capacitat necessària per atorgar el present document i, a aquest efecte,
EXPOSEN
I.- Que L'AGÈNCIA està interessada a encarregar al FOTÒGRAF la realització d'una sèrie de fotografies que mostrin els paisatges, gents i ambients de la ciutat de (nom ciutat o població ) (país).
II.- Que EL FOTÒGRAF accepta aquest encàrrec
III Que per regular les relacions entre les parts, subscriuen el present contracte de ARRENDAMENT DE SERVEIS I CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE que quedarà sotmès als següents PACTES


PRIMER: EL FOTÒGRAF es compromet a realitzar i lliurar a l'AGÈNCIA una sèrie de fotografies que consistirà en diverses fotografies en blanc i negre o color de la grandària, qualitat i característiques que EL FOTÒGRAF decideixi i relatives a la ciutat de (                                ). 


SEGON: Les despeses del viatge, estada, material sensible, paper, revelats, etc. aniran a càrrec de l'AGENCIA.


TERCER: Els honoraris del fotògraf es fixen en la quantitat de (.....................................................).i es cobraran de la següent forma:
- La quantitat de (...............................................)es lliura en aquest acte. 
- la resta al lliurament del treball que tindrà lloc el dia (......../................/.........).

QUART: EL FOTÒGRAF s'entendrà que cedeix a l'AGÈNCIA des del moment del lliurament de les obres, tots els drets d'imatge de les mateixes. En conseqüència, L'AGÈNCIA podrà difondre, exhibir, cedir o vendre qualsevol de les fotografies amb les condicions que tingui per convenient sense que EL FOTÒGRAF tingui dret a exigir compensació monetària alguna. Així mateix, EL FOTÒGRAF autoritza expressament a l'AGÈNCIA a difondre aquestes fotografies en qualsevol revista, catàleg, aparador, etc. que L'AGÈNCIA tingui per convenient. No obstant l'anterior, en totes les fotografies haurà de mantenir-se impresa la signatura del FOTÒGRAF segons format que s'ANNEXA (annexar al contracte una foto amb la vostra marca d'aigua o signatura)


CINQUENA: L'obra realitzada quedarà en propietat de l'AGÈNCIA devent EL FOTÒGRAF lliurar arxius RAW o suport digital. En conseqüència, EL FOTÒGRAF no podrà vendre, cedir ni exhibir cap de les fotografies lliurades a l'AGÈNCIA. en virtut d'aquest contracte. No obstant això, el FOTÒGRAF podrà exhibir les mateixes a la seva pàgina web personal, www.dszphotograph.com , en les web's flickr, 


I per deixar-ne constància i faci efecte, signen el present document per duplicat i a un sol efecte en…………
             AGENCIA                     FOTÒGRAFDesprés, en el moment del lliurament es fa el següent:
Annex llista de les fotos lliurades en virtut del contracte de data………..
S'imprimeix-revela una còpia de cada foto i se signa aquest annex perquè no quedin dubtes quines fotos formaven part i quines no del contracte.

acord de cessió de drets de imatge

Aquest document, que consta d'una pagina, estableix els terminis per la cessió dels drets d'imatge dl/la MODEL(2) a la empresa(3) sobre les fotografies i gravacions realitzades durant el treball fotogràfic (1)

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.


Acord de cessió de drets de autor


Aquest document, que consta de una pàgina, estableix els terminis per la cessió dels drets deautor del fotògraf (2) a l'empres o particular (3) sobre les fotografies i gravacions realitzades durant el treball fotogràfic (1)

 

 A                     , a dia                       , el fotògraf (2) cedeix a l’esmpressa o particular (3) els drets de autor relatius a les fotografies o gravacions realitzades per ell durant el treball fotogràfic (1), única ment per a fins i sota condicions que s'especifiquen a continuació marcades ambla casella “Si”

 

Publicacions en mitjans de comunicació de qualsevol estil

Venta a terceres persones físiques o jurídiques.

Publicació únicament en els mitjans o edicions:


Publicacions a tots els països del mon.

Publicacions només als països:
Publicació per un període il·limitat de temps:Publicació només durant un període de temps.


treball fotogràfic (1)
La realització del treball fotogràfic consisteix en 

 


durant els dies i hores
a:

La empresa o particular (3)


Nom o raó social:

NIF/DNI:

Firma:

 


El fotògraf (2)


Nom:DNI/NIEfirma:


Acord de cessió de drets d'imatge


Aquest document, que consta de una pàgina, estableix els terminis per la cessió dels drets d'imatge de el / la model (2)  a la empresa (3)sobre les fotografies i gravacions realitzades durant el treball fotogràfic (1)

 

A                    , a dia de                                ,el / la model (2) cedeixa la empresa (3) els drets de imatge relatius a les fotografies i gravacions en les que apareix realitzades durant el treball fotogràfic (1), única ment per als fins i sota les condicions que s'hi especifiquen a continuació marcades amb la casella “si”:


Publicacions en mitjans de comunicació de qualsevol estil

Venta a terceres persones físiques o jurídiques.

Publicació únicament en els mitjans o edicions:


Publicacions a tots els països del mon.

Publicacions només als països:

Publicació per un període il·limitat de temps:

Publicació només durant un període de temps.

En cas de que el / la model fos menor de edat a data i país de firma de aquest document, el pare, mare, o tutor legal manifesten la seva conformitat per asumir les responsabilitats que es deriven de aquest documenti representa al / la model (2) amb la seva firma

treball fotogràfic (1)

La realització del treball fotogràfic consisteix en                                                               

durant els dies i hores                          localització/ons

 

L’empressa (3)

nom o raó social:

CIF/NIF

firma


EL MODEL (2)

Nom i cognoms

DNI/NIE

 

firmaPare, mare, o tutor legal

Nom i cognom
DNI/NIE

Firma:


Acord de treball 

Aquest document, que consta de una pàgina, estableix els terminis per a el treball fotogràfic (1) en el que participa l'empresa o particular (2) i la part implicada(3).
A                              ,a dia de                                          , l'empresa(2) i la part implicada (3):

1.Manifesten la voluntat, compromís i conformitat per la realització del treball fotogràfic(1).

2. Manifesten que la part implicada(3) es compromet a realitzar el treball fotogràfic(1) especificat, complint el plaç i horaris aplicables.

3.Manifesten que l'empresa o particular (2) es compromet a abonar a la art implicada (3) la retribució convinguda i en el plaç especificat per al treball fotogràfic (1).

4.Manifesten que, en cas de ser la part implicada (3) menor a la data de firma de aquest document, e pare,mare o tutor legal actuen en la seva representació assoleixen les responsabilitats que desprenen d'aquest acord.

5.Es declaren en plena posesio de les seves facultats mentals i diuen entendre íntegrament el contingut i naturalesa de aquest document i que estan de acord amb tots els seus punts, que ho firmen per lliure decisió, pròpia voluntat i sense que ningú adreci  forces ni coacció o intimida-ment de cap mena.

 

treball fotogràfic (1)

 

es tracte la realització del treball fotogràfic consistent en :

 

durant els dies i hores:

localitzat
es tracte una contraprestació per a la part implicada (3) de :           que serà satisfeta per l'empresa(2) en un plaç no superior a

La empresa (2)

 

Nom o raó social:

CIF/NIF

Firma

La part implicada (3)

 

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Firma

 

Pare, mare, o tutor legal

 

Nom i cognoms

DNI/NIE

Firma


Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796