retócame

El retoc fotogràfic és una tècnica que permet obtenir una altra imatge modificada, ja sigui per aconseguir una millor qualitat o més realisme, o per obtenir una composició totalment diferent que distorsioni la realitat. Per dur a terme aquest procés, s'utilitzen majoritàriament programes informàtics.

El retoque fotográfico es una técnica que permite obtener otra imagen modificada, ya sea para conseguir una mejor calidad o más realismo, o para obtener una composición totalmente diferente que distorsione la realidad. Para llevar a cabo este proceso, se utilizan mayoritariamente programas informáticos.

informese
encargue


Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796