Amb el nostre servidor s'estalviarà hosting ruïnosos i la compra del domini, una fàcil administració i modificació del seu lloc web, una més que còmode administració dels seus productes, sense publicitat intrusiva, i facilitant les tasques a l'usuari/client.

 

Con nuestro servidor se ahorrará hosting ruinosos y la compra del dominio, una fácil administración y modificación de su lugar web, una más que cómodo administración de sus productos, sin publicidad intrusiva, y facilitando las tareas al usuario/cliente. 


·Per a mitjana empresa amb poca venta on-line i caràcter formatiu..
Dirigido a medianas empresas con poca abanica on-line y carácter formativo. 


-Domini propi.

Dominio propio.

-Suport ràpid.

Apoyo rápido

-Sense publicitat.

Sin publicidad.

-Logotip capçalera.

Logotipo cabecera.

-Drag&drog (Mogui els seus continguts fàcilment).

Drag&Drog (Mueva sus contenidos fácilmente).

-Sistema de plantilles,Html, Css.

Sistema de plantillas,Html, Css.

-Canals RSS.

Canales RSS

-Conta de Email capacitat 10Gb.

Cuenta de Email capacitado 10Gb

-5Gb d'emmagatzemant.

5Gb de almacenando.

-Estadístiques pròpies i amb Google Analytics.

Estadísticas propias y con Google Analytics.

-Pàgines i trànsit il·limitat.

Páginas y tránsito ilimitado.

-Contes de correu alias.

Cuentos de correo alias.

-Zones amb clau.

Zonas con clave.

-Editar peu de pàgina.

Editar pie de página.

-Etiquetes per a google.

Etiquetas para google.

-Blog.

Blog.

-Galeria de fotografies professional.

Galería de fotografías profesional.

-Sistema Flash.

sistema Flash.

-Botiga en Línia fins 15 productes. 

Tienda en Línea 15 hasta productos.

Boletín informativo.

-Buscador propi dins el lloc web.

Buscador propio dentro del lugar web.

-Llibre de visites.

Libro de visitas.

-Descarregues d'arxius.

Descargas de archivos.

60€ anual

·Dirigit a empreses amb una forta venta on-line. 
 Dirigido a empresas con una fuerte abanica on-line. 

 

-Venda de tots els productes que vulguis amb la tenda online
 Venta de todos los productos que quieras con la tienda online

-Zones amb clau il·limitades

 Zonas con clave ilimitadas

-Emmagatzematge il·limitat

 Almacenamiento ilimitado

-20 comptes de correu i redireccionament d'email il·limitats

 20 cuentas de correo y redireccionamientos de email ilimitados

-Plantilles Business més professionals

 Plantillas Business más profesionales

-Dues adreces de correu per a la teva pàgina

 Dos direcciones de correo para tu página

-Possibilitat d'activar/desactivar i personalitzar el peu de pàgina (p. ex. versió per imprimir)

 Posibilidad de activar/desactivar y personalizar el pie de página (p.ej.

versión para imprimir)

-Suport més ràpid: respondrem les teves preguntes en unes hores dins de l'horari laboral.

Soporte más rápido: responderemos tus preguntas en unas horas dentro del horario laboral.

180€ anualDidac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796